Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2.12

GESCHIEDENIS

Maurits. 1617.

Toeftaud in da andere Gewesten.

la

Utrecht.

De Contra - Remonftranten ten Hove aan zijne Dooriugtigheid , en bij de Staaten aan de Stad Amfterdam en drie andere Steden fteun vindende, en demeefie Predikanten op hunne zijde hebbende, iloegen fterk voort met hunne maatregelen ter Afzonderinge, door ikzendingen en Brieven,te bevorderen, terwijl de Staaten zich alleen bezig hielden met raadpleegingen over de gefchillen, en verklaarden , de genomene Befluiten tegen de Scheuring wel te willen handhaaven: 't geen zij, nogthans, den weg van hrengheid zeer vermijdende, met geen genoegzaame kragt deeden : waarom de Groot , de Staatsvergaderinge, als Pentionaris van Rotterdam, bijwoonende, verklaarde , „ dat Amfterdam en de Voorftanders der „ Contra-Remonftr anten, hout, en de AdvokaatOL„ denbarneveld en de andere Steden flauw waren , „ en dat dus de Refolutie en alles in gevaar was." Vreemd , zeer vreemd, in de daad,is het, dat zij, die dus de overhand kreegen , de 'Staaten lastig vielen met Smeekfch rif ten, uitnaam der doleerende of klaagende Gemeenten (*),

Onmogelijk kon dit twistvuur in Holland zo fterk branden, zonder dat de vonken ook in de andere Gewesten overfloegen, en dergelijk een brand verwekten. Een zeer kort verllag van 't geen daar, ten opzigte van dit ftuk omging, zal hier plaats verdienen.

In het aangrenzend Utrecht was, gelijk wij reed9

op-

(*) Regenb. Hifi. der Remonftr. I, D. bl. 187.

Sluiten