Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ai4

GESCHIEDENIS

Maurits,

In Gelderland.

In Friesland.

In Gelderland vondt men vel eenige Remonftrantschgezinde Leeraars, doch verre de meeften weren der andere Partije toegedaan, en wisten, wanneer de Staaten , bij het aangroeijen der gefchillen, bedagt waren op bckwaame middelen van Verééniging, zulks, als een pest van den Godsdienst en der Kerke, te verijdelen (*).

Schoon in Friesland de gevoelens der Remonftrantën, in den aanvang der Hervorminge, zo algemeen waren , dat de andere begrippen voor nieuwigheden gehouden wierden, hadden dece dermate de overhand gekreegeii , dat bijkans alle Leeraars van dit Gewest den Contra - Remonftranten waren toegedaan. De Remonftrantfche gevoelens heerschten 'er nogthans bij Lieden, die den naam van Politieke Geuzen droegen , terwijl hunne Tegenpartij onder dien van Geneeffche Geuzen bekend Houdt. Deeze Godsdienst - gefchillen mengden zich in den Burgertwist te Leeuwaarden, reeds door ons vernield (|). In 't laatst des jaars MDCXVI, fchrceven de Staaren van Friesland aan de Predikanten yan dit Gewest een zeer fcherpen Brief tegen de Reuio-aftrouten , bevceLnde, geene Kerkendienaaren, vervolgens, toetelaaten , dan die bereid waren de Nëdet landfche Belijdenis en den Heidclbergftchen Catechismus te ondertekenen, en, onder Eede, te bete-

(*) Bauiiart. Mem. VIII. B. bl. ii. Uitenbogaard Kerkl. Hifi. bl. ior. (t) Zie dit ons Tafereel 3 hier boven.

Sluiten