Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maurits

De Remt®

ftrar.ten vez.e ken, zich tegen hunne Partij te mogen verdedigen.

(*) Regenb. Hift. der Remonftr. I. D. bl. 203. (f) Uite ft bogaard Kerkl. Hifi. bl. 737. Brandt , II. D. bl. 4S5 466".

216 GESCHIEDENIS

moene Volk geweldig opzetten tegen de Remonftranten, z.ggende en fchrijvende, dat men hun, in eene Koornmaat gefield , en niet een looden Plaat overdekt, ten Lande behoorde uittevoeren , opdat het Ijruel van God alleen mogt wonen (*).

Aan 't Befluit der Staaten, tot den Vrede der Ker. ke, hadden zich de Remonftranten doorgaande gehouden, en dit ftilzwijgen bragt te wege , dat de Contra - Remonftranten, dft Befluit in den wind llaande, en.fleunende op den Stadhouder, alles lasterlijks tegen hun uitbraakten: des keerden zij zich tot de Staaten van Holland, met bede , dat zij van de verbintenis aan het dus lang gehouden Befluit mogten ontflagen warden, en tot kwijting van hun Ge-' weeten voor God , en tot vooriland der Waarheid, de Christelijke Gemeenten , in 't openbaar en in 't bijzonder , waarfchouwen tegen de nieuwe en van nieuws inkruipende Kerklijke Dwinglandije, en, voorts,, te doen, 't geen zij, amptshalve,altijd, onder behoorlijke gehoorzaamheid der Staa;en , verfchuldigd waren. Dit Verzoek bleef onbeantwoord ; alleen zouden eenige Heeren gezegd hebben , „ dat „ men de Gehoorzaamen niet behoorde te ontdaan „ van hunne gehoorzaamheid , om de engehoor„ zuamheid van anderen (f)." Niets uitwerkende

Ver-

Sluiten