Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maurits,

Ontdekking van de straa ie.Mat re

a3a GESCHIEDENIS

„ dan zo veragtlijk, dat het zich onzer vriendfchap „ niet meer bekteune ? Vreest het niet, dat deeze • „ tro s van eene fchiclijke vernedering zal gevolgd

■■ word1!'?" Oldenbarneveld ftilde deeze

eerde driftvervoerina: , den Afgezant Carleton vertoogende, dat de Lakentrederij één der oude en natuurlijke rijkdommen der Nederlanderen was, dooide Engeifchen hun ontnomen (*).

Dan, niets lbrektekragtdaadiger , om den roem van der Nederlanderen Zeevaart opteltnltercn , dan de ' ontdekking van eenen nieuwen doortocht nade Oost" Indien. De Oost-Indifche Maatfehappi: hadt een uitfluitend Vaar- cn Handelregt op die Landtn, wanneer de Schepen de Kaap der Goede Hoop om , of de Straat van Magellan door zeilden. Jacob le Maire, Zoon des beroemden Koopmans Izaak le Maire, en Willem Cop.neliszcon Schouten, zogten eenen anderen weg, om in de Stille of Zuidzee te komen, en vonden dien : dezelve draagt nog den naam van de Straat de la Maire. Zij ontdekten ook eenige Eilanden, welken zij , naar de Staaten, Prins Maurits en Barneveld noemden, en waarvan, als mede van de Straat, zij; in den naam der Algemeene Staaten en Prins Maurits , bezit namen. De Ontdekkers hadden geen voordeel van dit hun beftaan. Op Temate werden zij heusch ontvangen door den Bevelhebber der Maatfchappij, Laukens Reaal ,

een

(*) Carhton, ï, p. uo. 115. II. p. 14- I5« 27. 90. 103.154-«64.174?

Sluiten