Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

s>3S GESCHIEDENIS

Maurits,

Waardgelder s , in Holland L'tl

Utrecht aangenomen.

dat 'er omvraag 2edaan, of befluit genomen werd (*). De Sr.aai.en vaardigden , anderwerf, de Groot na Amfitfdam af, om die Stad tot bet volgen der meerderheid te brengen , wanneer zij hoopten , dat de andere weigerende Steden zich mede zouden laaten vind. n; dan al zijre moeite en welfpreekenheid was even vrugtloos als de recht mai lijke taal van den Oud-Burgemeefier Hooft, te dier ge'egeuheid (f). Zo liep ook zijne belending at' na Zeeland, vergezeld van den Heer van Duivenvoorde , en te Dordrecht, ter welker Stede zij de uitjotiwing van het Graauw, die hun fnaadlijk voor ArminiaanenTchcA' den, moeiten verdraagen. Alles was in zulk eene gistinge, datdePrinfes Weduwe, omtrent deezen tijd, aan den Heere van Plfssis fel,reef: „ Daar „ is niet alleen gefchil over deO Godsdienst, maar het „ betreft den geheélen Staat, de verlooren zal gaan, indien men 'er niet fpoedig in voorzie (§).'» Ondërtusfchetl voer men te Leyden, Gouda, Rotterdam, Hoorn, Schoonhoven, en op nog één of twee Piaatzen in Holland, v ort met het aanneemen van Waardgelder!, welker getal , nogthans, in dit geheele Gewest , geen achttienhonderd beliep (**). Oldenbarneveld , die het ftuk zeer ter

harte

(*) Refol. HolL 16x7. bl. 176.177.

(f) Brandt Leeven van de Groot, bl. ic2- Regenb. Hifi. der Remonftr. I. D. bl. 271.

(§) Brandt Leeven van de Groot , bl. ■ 102 enz. Brandt Ref tl. D. W. 646.

(**) Da Groot Ferantw. XIX bl. 231.

Sluiten