Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. 539

harte nam , ais eene borstvveering tegen overheerfchenden dwang, zich te Utrecht,wegensongeiteldheid, eenigen tijd ophoudende, bevorderde daar het bezoldigen van Waardgelden (*).

Deeze waakzaame voorzorg verijdelde alle de ontwerpen van Maurits , en zette hem aan tot het doen van een fchroomlijken ftap. Zonder zijn oogmerk ontdekt te hebben, ging hij fchielijk , in den nagt, uit den Haage, metFiiEDRiK Hendrik, zijn Broeder, en begaf zich na den Briel , waar hij twee Vaandels Voetvolk liet binnen komen. De Magiftraat verzogt uitltel van deeze vermeerdering der Bezetting, of althans, indien dit niet zijn kon, dat deeze Vaandels hun den Eed van trouwe zouden afleggen. De Prins weigerde het een en ander , verklaarende , ,, dat zij zich gerust mogten houden, „ dewijl hij op alles orde zou hellen." Zij moehen bukken. Dit gezagbetoon, tot nog zonder voorbeeld in eene hemmende en oppermagtige Stad des Gemeenebests, verwekte grievend harteleed bij allen , die 's Lands Regten kenden , en de Vrijheid ter harte namen. Maurits verontfchuldigde zich, naderhand, met intebrengen , „ dat hij , verhaan „ hebbende, hoe men voorneemens was WaardgeL „ ders aanteneemen, 't vvdk hij onbehoorlijk hieldt,

zulks op deeze wijze hadt zoeken te voorkomen." Onder het Volk werd verfpreid , dat Oldenbarne-

veid

(*) Waar. Hift. bl. 139. Wagenaar Vadcrl. Hift. X. D. bl. 169-

Maurits,

Geweldige maacregels van Maurits.

Sluiten