Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. 25$

zijn Mijl vuur bij , en hij toont, zijne regtmaatige verontwaardiging bedwingende, hoe hij , te midden in de Staatsörkaanen , door dien heerschzugtigen Vreemdeling verwekt, de behoudenis en verheffing van Malhuts bewerkt hadt. Met één woord, het blijkt uit dit verdeedigend Vertoog, dat Oldenbarneveld de ftut en fteun geweest hebbe van het opkomend Gemeenebest: en hoe 't zelve , ondanks den heldenmoed van 't Huis van Oranje, verfcheide keeren op den oever des ondergangs geweest, doch door zijn raad en onderhandelingen gered was. In 't bijzonder wees hij aan, hoe hij gearbeid hadt, om goed verhand te houden tusfchen de Staaten en zijne Doorlugtigheid. Ook beriep hij zich, ten blijke van de diensten, door hem den Huize van Nasfau gedaan, op Brieven en Befcheiden , nog bij hem in handen. Gefchenken , verklaarde hij , nooit begeerd of gezogt, maar zomtijds wel, voor beweezene diensten , ontvangen te hebben. Alle zijne Goederen waren eerlijk en wettig verkreegen , waar op hij , indien men 't goed vondt, onderzoek wilde laaten doen. Wat de befchuldigingen en Schotfchriften betrof, tegen hem uitgeworpen, deezen hieldt hij voor openbaare lasteringen: zich, omtrent de meeften, beroepende op de kennis der Staaten zelve. Ten befluite vermaande hij , den raad der Koningen van Frankrijk en Zweeden te volgen, rust en ééndragt te zoeken ; dat de Geimgtigden ter Algemeene Staatsvergadering zich niet aanmaatigden , 't geen niet aan hun geheld was ; dat zijne Door-

lug-

Maurits.

Sluiten