Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. 25?

Blauwboekjes te regenen. Onder de veelvuldige Papieren, tegen Oldenbarneveld uitkomende , was "er één, ingerigt tegen zijne Verdeediging , zo onbefchiamden kwaadaartig gefchreeven, dat de Staaten van Holland het verbooden, en vijfhonderd Guldens beloofden aan elk , die Schrijver of Drukker ontdekte. Zij namen, ten zelfden tijde , 's Lands Advokaat in hunne befcherming en hoede (*). Dan de Sreden, tegen de meerderheid aangekant, weigerden dit Plakaat aftekondigen. Dit maakte de Schrijvers van naamlooze en eerroovende Schiiften , die zich meest te Jmfterdam onthielden , te houter, als door openbaar Gezag in dit bedrijf gehijfd , en bemoedigd door het voorbeeld van Maurits, die,ten deezen tijde , zou gezegd hebben , „ dat hij den „ Advokaat en de zijnen zo fijn zou maaien als „ hof (f)."

Oldenbarneveld fchreef, toen hij zijn Verdeedigfchrift den Staaten overleverde, op 't aanraaden der Prinfeslé Weduwe, een breedvoerigen Brief aan Piins Maurits , die toen niet , maar naderhand, het licht zag. Hij beklaagde 'er zich in over zekere Pcrfoonen, die binnenlandfche verdeeldheden kweekten, én aan de Oppermogenheid van elk Gewest een doodlijken neep zogten toetebrengen , verdeedigde

zijn

(*) Refol.Holl. i6t8. bl. 154. 155. 199. Groot Plakaatb. I. D. kol. 457.

(t) Refol. Holt. 1618. bl, 123. Uiten bog aar os Kerkl, Hift. bl. 951. 954,

V. Deel. R

Maurits.

Olden-

8arne-

vti.ns

Brief aart

Maurits,

jij zijn

Verdee-

üg-

rchrift.

Sluiten