Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maurits.

MAURITSj

Prins 7au Orar.je geworden,maakt veranderingen ie Celderland.

25S GESCHIEDENIS

zijn gehouden gedrag, onder de Iterktte betuigingen van zijne genegenheid voor den Huize van Nas[au. Biddende den Prins, van maatregelen te veranderen , zo om zijns zelfs wil, als ten beste van den Staat (*). Maurits, deezen Brief geleezen en overwoogen hebbende , liet van der Myle, den Schoonzoon van Oldenbarneveld , bij zich komen : en, om fmaad bij verdrukking te voegen, werd hijteraade, hem met dit vertelzeltje te beantwoorden: „ Gaa, zeg uwen Vader , dat'er, in ouden „ tijde , een Grijsaart was, die, in zijne jeugd, „ zeer veel van fprookjes hieldt: door dezelven me„ nigvoud te herhaalen, begon hij te gelooven, dat „ zeweezenlijk gebeurd waren, en hieldt 'erzich zo „ ftetk van verzekerd, dat hij , tot bevestiging van ,3 dezelven, zijn leeven zou afgelegd hebben (f)."

Door het overlijden van Philip Willem , was Maurits Prins vmOranje geworden: de verkrijging van Breda, Buuren, Tsfelflein , en andere Plaatzen in 't Gemeenebest, vermeerderde zijne magt. Deeze deedt ook zijne begeerte tot nog grooter groeijen, en hem beflüiteri, om de Regenten der Steden, die de Verdraagzaamheid, als mede het Regt der Oppermogenheid van de onderfcheidene Leden des Bondgenootfchaplijken Gemeenebests, verdeedigden, met geweld tot onderwerping te brengen. Wij hebben gezien, hoe men in Gelderland verdeeld was. In

Nieuw-

(*) Uitenbogaard Kerkl. Hifi- bl. 943. (f) Carlet. II. p. 263.

Sluiten