Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der. NEDERLAND EN. «6i

lasten, op het houden der Nationaale Synode ernstig aantedrinaen , en teffens , overeenkomstig met een VOorflag van zijne Doorlugtigheid, op het afdanken der Waardgelden in Bolland (*).

Maurits , bevindende , hoe veel zijne tegenwoordigheid vermogt, vervoegde zich ook bij de Staaten van Overijsfel, te Deventer vergaderd: deezen hadden in het houden van een Nationaal Synodemei kunnen bewilligen , dan de Prins verklaarde, „ dat de Synode al„ leen zou (h ekken, om de Kerklijke Gefchillen te be„ middelen en bijte'eggen,zonder de Gewesten, of „ derzei ver Leden, in hunne geregtigheden te verkor,, ten, of iemand, uit hoofde van den Godsdienst, „ te bezwaaren." 'Lr bijvoegende, „ dat men de „ Gewesten, die nog zwaarigheid maakten, zou zoe„ ken te brengen tot bewilliging, en dat de Cefluiten

der Synode niet van waarde zouden gehouden ,, worden , dan naa dat ze door de Gewesten goed,, gekeurd cn bevestigd waren." Op deeze voorwaarden, hoe dezelven werden nnagekornen, zal ons het vervolg der Gefchiedenis leeren ; hemden de Staaten van Overijsfel tot het houden van een Synode (t).

Die

(*) Refol. Holl. 1618. bl. 49.73-77. Brandt, II, D. bl. 709-712. Baüdart. Mem. X. B. bl.7. Caslet. II. p. 242- 246.

(t) De Groot Verantw. V. bl. 49. 5c. Uitenboq. Kerkl. Hifi. bl. 98S. Trigland Kerkl. Gefchieden. bl. ï»5f.

R3

Mauritj.

Maurits haalt ook de Staaten van Overijsfel over.

Sluiten