Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der. NEDERLANDEN. aS7

gehchgezind betoonde. Hij moedigde Maurits aan, die, verzekerd van de gunst des Konings van Engeland, zich meer dan ooit hreelde met het denkbeeld, van de langgewenschte Staats -omwenteling

te volvoeren (*). Dan de ijverige Gemeene-

bestgezinden en Arminiaanen klaagden geweldig: men verzogt een nieuwen Brutus, om 't Vaderland van een Dwingeland te verlosfen; men vondt aangeplakt :

Hollanders, uw Privilegiën en Vrijheid zoet Worden nu feenemaal getreeden onder den voet; Eén Brutus kan ons helpen!

Hebben wij , was de taal dier Partije , de Vrijheid verkreegen, om onze Voorregten met voeten te zien treeden ? De Spanjaard kon zijne dwinglandfche maatregelen en bedrijven onder den naam van Souverain vergoelijken. Maar welke reden kunnen eenige bijzondere Perfoonen , zonder Character, bijbrengen voor het helman, om , op "eigen aangemaatigd gezag, drie voornaame Leden der Regeeringe van dit Gewest in hegtenis te neemen, tegen den wil der Staaten,hunne eenige wettige Regters en Overheden ? Kan de naakomende toeftemming der Algemeene Staaten een' handel, zo rechtdraads hrijdig met de Wetten , billijken? Hebben zij eenig Regtsgebied op eene plaats, waar zij zells niet vergaderen, dan met verlof der

Staa-

(*) Carlet. II. p. 268. 305, 309. I. 310. 316.323Baüdart. X. bl. 63. De Groot Verdeed. XÜl.

Maurits.

Sluiten