Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maurits.

£98 GESCHIEDENIS

de Staaten van Holland de meerderheid, 't Is,overzulks, geenzins te verwonderen , dat de Prins , in den Haage wedergekeerd, terVergaderingeverfcheen met het vertrouwen eens Burgers, die den Staat gewigtige diensten gedaan hadt. In dit gunstig licht zogt hij ook zijn gedrag te plaatzen. Het meerendeel der Afgevaardigden , behaaude uit zijne Gunstelingen, belloot, hem haatlijk te bedanken: met bijvoeging, dat men , daar zijne zugt ten beste des Lands geen moeite ontzag, geen gevaarenfchroomde,'taan hem overliet, om in alle andere Steden, waar hij de verandering der Wethouderfchap noodig oordeelde, dezelve te maaken. Wanneer Tiberius de braafhe Burgers in 't oud Rome hadt doen vallen, betuigde een laage en kruipende Raad , dat hij 't Vaderland hadt behouden. Maurits, zich fchikkende naar die pligtpleegingen , beraamd om 's Volks oog te blinddoeken , antwoordde , ., in 't geen gedaan „ was , of nog te doen hondt, geen ander in„ zigt te hebben , dan de vordering van den dienst „ en de rust van den Lande, zonder dat'er iets bij„ zonders onder gemeend of gemengd ware , ook „ buiten benadeeling van de Geregtigheden en Pri,, vilegien des Lands en der Steden: begeerende, ,, dat van deeze zijne verklaaring aantekening mogt „ gehouden worden , tot meerder kennis van zijne „ goede en cpregte meeninge (*>"

De-

(*) RefoLHoli. 1618. bl. 295. 3°7« Brandt, II. D. bl. <55P.

Sluiten