Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. 307

„ kwetst te zijn (*)." Aan dit opmerklijk flot hebben de VerèènigdeGwesten, misfchien, dankteweet;n de behoudenis hunner Vrijheid, door het bewaaren van de gedaante hunner Regeeringe.

Vecie Vrijheidhevenden in den Lande vreesden, dat deeze veranderingen honden gevolgd te worden van eene openbaare afkondiging, bij weikeMAU.iiTs de Hooge Overheid werd opgedraagen. Oldenbarneveld hoorde het met fcnrik: en die groote Man fcheen het verlies van eigene vrijheid te vergeeten, daar hij beefde voor die zijns Vaderlands (f). Maar, 't zij Maurits zich destijtels weinig bekreunde, wanneer hij het weezenlijke, d; magt , in handen hadt, 't zij de nieuwe Regenten niet konden befiuhen . om, voor altoos, het geliefde woerd />• heid , 't welk, zints jaaren her, hier zo bevallig klonk, opredderen , 'er viel geene verandering voor in de gedaante des wettedijken Beftuurs. Mea oordeelde het genoeg, het gedrag des Stadhouders goedtekeuren: 't welk ook de meeften moeiten doen, cm hunne eigene aanftellmg te wettigen. De Engelfche Afgezant, die rekening gemaakt hadt, dat hij, in de Staats- verfchillen tusfchen Engeland en dit Gemeenebest, deeze nieuwe Regenten wilvaardiger en gereedertot zijnen dienst zou vinden, fchreef na zijn

Hof,

(*") R'-fol. HoU. lóig. bl 345. 366. 372. UnxxBOGAAR~y Kerkl. Hifi. bl loii. Bajdart Mem. X. b!. 70.

(t) ܣ Groot, Peran:*. Cap.LX. IVaaragtigt Hifi. van BarneveU, bl 543 - 553.

Mal-rjts.

Sluiten