Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dèr NEDERLANDEN. 309

tionaale Synode geijverd hadden, en zich van deeze ge'egenheid bedienden , om hunne Vrienden op 't feusfén te helpen. Eer hij zich na Amfterdam begaf, trok een Oud-Burgemeefter , en 's Prinfen Vertrouweling, (de Heer Wa g e n a a r vermoedt, dat het de bekende Rynier Pauw was,) derwaards , om met de zijnen te overleggen , welke Leden der Vroedfchap men aan zijne Doorlugtigheid zou i'pgeeven, om bedankt te worden. Men werd het genoegzaam ééns over eene Lijst van naamen, die men éénenderregeerende Burgemeeiteren deedt fchrijven, of, gefchreeven, overgaf, om aan den Prins behandigd te worden : waarop de beleider des werks weder na den Haag vertrok. Op deeze Lijst was ook gelteld de naam van zekeren Oud-Schepen en Raad, ïn weerwil van iemand, die zulks , in de nagtvergadering tegenwoordig zijnde , niet hadt kunnen keercn; doch, daarna, zijne zinnen fcherpte , om zijnen Vriend te redden. Hij vervoegde zich, in fiilte, ten zijnen huize , ontdekte hem, onder Eede, wat ten zijnen nadeele befloten was, en raadde hem, dien flag met eenen trek te verzetten, door tusfchenkomst van zijnen Broeder, gerouwd aan de Dogter des Burgemeefters, wien de Lijst was ter hand gelteld. Hij volgde dien raad- en keerde zich tot zij. nen Broeder, die, op ziin verzoek, zijnen Schoonvader met deeze woorden aanging : Wel, Vader, wat hoer ik! zal mijn Broeder worden a/gezet ? En zult gij toelaaten, dat mijne en uw Dogters Kinderen, uwe Kindskinderen , in tijd en wijle, zullen

moe.

Mauuts.

Zonderling voorval, bij de Regeeringsverandering te Amfterdam,

Sluiten