Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3«4

GESCHIEDENIS

Maurits, De Re-

7U9H-

P'-anten van de Syuo ;e m ,-do ten , ea gedagvaard.

ging genomen, hoe men de Remonftranten terKerkvergaderinge zou ontvangen. Wanneer 'er vier Afgevaardigden kwamen van eene Bijéénkomst , te Leyden gehouden. Deezen verzogen , als Leden der Synode te mogen aangemerkt worden, en hunne gevoelens te verdeedigen, dewijl zij Leeraars waren even als de anderen , en regt hadden met hunne Amptgenooten en Broeders in onderhandeling te treeden: anderzins zouden hunne Partijen hunne Regters weezen ; een ftuk , van 't hoogde onregt. Dit voorttel was billijk, maar belemmerend voor de Vaders van deeze nieuwe Kerkvergadering. Zij konden , zonder onvoeglijkheid en fchreeuwend onregt, de Arminiaanen het komen op de Synode niet weigeren5 doch, om de verlegenheid te ontgaan, van gehouden te zijn de wel opgedelJe en weifpreekend voorgedraagene Stukken van Partij te wederleggen, wilden zij hun niet anders, dan op den voet van Befchuldigden en Gedaagden , toelaaten : en, om het wisier te neemen , hun niet vergunnen die Perfoonen te benoemen, vreezende, dat zij het oog zouden laaten vallen op 'e bekwaame Verdeedigers hunner zaake. De Vaders der Kerkvergaderinge verkoozen ze zelve, en bepaalden het getal op dertien. : En , als of men nog dui lelijker wilde

toonen , van aden weg der gemaatigdheid vervreemd te weezen, werd'ernai4\'Wa»^efchreeven, om de overkomst te verhaasten van Sybrandus LubbrrTüs , bekend voor een Man van eenen doordrijvenden enonverzettelijken aart, den Arminiaanen hoogst vijandigs

Sluiten