Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maurits.

3&6* GESCHIEDENIS

Terwijl men de gedaagde Remonftranten verwagtte, werd'er gehandeld wegens eene nieuwe Overzetting des Bijbels in de Nederduitfche Taaie , en

eenige bijzonderheden, de vertaalingbetrefFer.de:

over het Prediken van den Catechiimus , de wijze van Catechifeeren, het Kerkgaan en het Vieren van den Zondag. Eenigen wilden den Wereldlijken Arm te hulp roepen, om hun , die 't Kerkgaan verzuimden, te ftraffen. De Bisfchop van Landaff verzekerde, dat men in Enge/and de zodanigen, die den Godsdienst niet bijwoonden , in boete befloeg , en dat deeze ltrengheid veel kragtiger uitwerking te wege bragt dan de kragtigtte betoogingen en zielroerendlte redenen. Die van de Palts bragten in , dat men bij hun ten Lande de zodanigen , die zich we» derltreevig betoonden ten deezen opzigte, in de gevangenis zette (*_).

Die van Noordholland leverden een vraagftuk in, hun uit de Oost. Indien toegefchikt, waarop zij eene fpoedige beflisling verzogten , dewijl de Schepen, die het antwoord zouden overbrengen, binnen kort ftonden te vertrekken. De vrarg was: Hoe men ,, zou handelen met het doopen van de Kinderen der ,, Ongeloovigen, die bij Christenen in dienst wa„ ren?" Men beflo •:, geene andere tot den Doop toetelaaten dan Bejaarden , in den Godsdienst onderweezen.

In twee Zittingen klaagde men fterk over de Vrijheid

(*) Halei Lettr. p. 3. Brandt, III. D. bl. 55.

Sluiten