Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. 3*9

hebben ze de Vrijheid der Drukpersfe te vreezen, en het bedwingen daar van is één der middelen, om ze ftaande te houden : dan rusten ze op gezond verhand, van den Hemel geopenbaarde Waarheid en verlichte Sraatkunde , die -de Regten des Menschdoms haande houdt, dan zal deeze Vrijheid niet gefchroornd, maar onbedwongen geiaa'en worden.

Met het raadpleegen over dit huk der Drukpersfe was men bezig, toen de gedaagde Remonftranten te Dordrecht verfchee' en. Toen Zij eerst ter Syno laa- ' le Vergaderinge binnen traden , werden ze weinig ' minzaam ontvangen , van zommigen nauwlijka of' niet gegroet, van veeien verfmaad , met vinnigheid aangezien , eri van anderen fcherp bejegend : met één wooid , als Gedaagden en Misdaadigen , om hun , ware het mogelijk , mismoedig te maaken. Epiï'Copius voerde bec woord, en betuigde, naa het nithorteu van eene Zegengroete, op 't bevel hunner Overheid daar gekomen te zijn , cu gereed, om ter Onderhandelinge te treeden, indien het niet zijn kon, dat hun een of twee dagen ukitels vergund wierd tot het ontvangen hunner Papieren en befchikking hunner zaaken. Naa buitengehaan te hebben, kreeren zij uitltel tot den dag van morgen : maar tevens deeze aanzegging : ., Dat de Eerw. Synode hun, „ wat het gebruikte woord Onderhandeling betrof, „ wilde vermaand hebben , dat de Het ren Staaten I, niet van meening waren , zulke Conferentien of „ Onderhandelingen te doen houden , als men , te „ vooren, in Holland hieldt; en dat de Synode ook

V. Deel. 2. St, C „ niet

lYlAuruTf,

'5e ge*

Inagde

lemori'

Iranten

'erfchij-1

len.

Sluiten