Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

34°

GESCHIEDENIS

•Maurits,

1

i <

3 •>

I

die in wederhoorlgheid volhardden, en hunne Regters bleeven tegenfpreeken ? Deezen keurden het gehouden gedrag der Synode goed, en oordeelden, dat de Remonftranten, in gevalle vnn aanhoudende weigering, jiiei alleen Kek ijk morden geftrafc, maar door den Wereldlijken Regter behandeld worden als WederItreevers vsn het openbaar Gezag. Zij hadden , intusfchen, voor de derde keer , last ontvangen , om nier uit Dordrecht te gaan. Zij verzogtenfteeds vrijheid , om hunne gevoelens te mogen verdeedigen. Men verklaarde hun heilig , dat deeze hun niet zou vergund worden, dan in zo verre de Synode zulks goedvondt. Met deezen twist bragt men eenige Zittingen door. En, wanneer de Remonftranten in hunne weigering , van zich aan die bepaalingen te willen onderwerpen , volhardden , ftondt de Voorzitter ip, met een gehoord gelaad en dreigend gezigt, hun, in eene heilige vervoering, aanzeggende, dat zij de zagtheid, vriendlijkheid, verdraag„ zaamheid en langmoedigheid misbruikten , en te,, gen dezelven niets anders geheld hadden danloos„ heden, bedriegerijen en leugens: met deezen wa, ren zij begonnen, en dus lang voortgegaan." 'Er ) ij voegende j „ datzij niet verdienden te'verfchijnen , voor deeze Eerwaardige Vergaderinge , wierOnder-. handelingen zij belemmerden." En, naa eenebeIreiging, „ dat het der Synode niet zou ombreeken , aan geestlijke wapenen, waar me :e zij tlie groote , hardnekkigheid en ongehoorzaamheid ftraffen zou, den en bedwingen," geboodt bij hun te vertrek.

kens

Sluiten