Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

35'V

GESCHIEDENIS

Maurits

Vonnis, over de Remonftrantengeveld.

Wanneer men deeze Canons goedgekeurd en ondertekend hadt, werd 'er een opltel van een Vonnis derèvynode over de gedi a - de Remonftranten, en allen die de Leer der Synode zouden verwerpen, voorge'eezen. Het was vul van de fcherpiie en bitterfte uitdrukkingen. De Vif Artykelen kwamen 'er in voor als valsch en fchuilwinkels van Dwaalingen. Van -'e Remonftranten zei ven werd gezegd, dat zij uit de Kerke waren uitgegaan ; de Kerk van Neder land zwaarltjk beroerd, en de aangsnomene Leer wet lasteringen beklad hadden; dat de Hoofden hunner Fadtie fchuldig en overwonnen waren van vervalfchingen van den Godsdienst , van Scheuringe , en zeer zwaar gegeevene ergernisfen ; en de Gedaagden, daarenboven, onverdraaglijke hardnekkigheid tegen de Befuiten der Hooge Overheid en de Synode betoond hadden. Hierom werden ze van alle hunne, zo Academifche als Kerklijke, Ampten afgezet: ook beval de Synode , niemand tot den Kerkendienst toetelaaten , die de Leer, in dc Synode-ale Befluiten verklaard, weigerde te ondertekenen en te leersn. Ook vermaande de Synode alle Ke.kiijke Vergaderingen , nsarüig wagt te houden , en zich te hellen tegen alle Nieuwigheden , die in de Kerke zouden mogen ontltaan : en badt de Heeren Staaten Generaal , de Leer der Syr.ode alleen en zuiver Openbaarlijk te doen leeren; de opkomende Kererijen en Doolingen te weeren; de op'oeri^e en onrustige Gees'en te bedwingen; dit Vonnis over de voornoemde Perfoonen , volgens het Regt der Kerke , dotr deezer Landen Wetten

be-

Sluiten