Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der. NEDERLANDEN. s«S

fe trekken, en toonden zich , in 't eerst, zeer genegen , om de Bepaalingen , daar gemaakt, aanteneemen. Zij weigerden zelfs het Avondmaal te houden met de Groot , en andere Remonftranten , na Frankrijk getrokken. Doch, dewijl deeze Befluiten zeer mishaagden aan de Roomschgezinden, en derzelver woede op nieuws tegen de Proteftanten gaande maakten , oordeelden zij het raadzaam , in deeze zaake voorzigtigheid te gebruiken: en met den tijd begonnen hunne weezenlijke Gevoelens en de Leerhellingen, welken zij voorhonden, wijd en verre

van die der Gomaristen te verfchillen (*). De

Kerken van Brandenburg enBremen, en de aanzienlijkften der Hervormden in Duitschland wilden niet duiden, dat haare Leeraars verbonden en onderworpen zouden worden aan de Gevoelens en Vast-

ftellingen der Nederiandfche Godgeleerden (f). .

Geneve zelve, de Moeder, Voedfter en Handhaafher der hrikthe Calvinistifche Gevoelens , de Zetel dier Regtzinnigheid , is van dezelve afgeweeken, en heeft niet alleen de Remonftr antfche Begrippen omhelsd, maar de Hoogleeraars en Kerklijken word ten laste gelegd, dat zij zich veel verder van de oude aange-

nomene Leer verwijderen (§). Men heeft zelfs

aangemerkt, dat, fchoon 'er in Zwitzerland en de

Ver-

(*) MosheIm , als boven , bl. 155. Burgn. Vie de Groot, p. 334'

(f) Mosheim, als boven.

(,§) Van Einem Kerkl. Cefch. III. D. bl.478.

E s.

Mauwts.

Sluiten