Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. 383

zijn zouden dan Ipeelballen der driften en Staatkundige inzigten van het Engelfche Hof. In de daad Carleton hadt uitzigt, om het tot dien trap van verdwaazing te brengen. Hij liet niet af, Maurits aantemaanen, om den teugel der Regeeringe in eigen handen te neemen, hoopende dien Vorst, door den band van Verbinteivsfen, onlosmaaklijk aan Engeland te hegten, en de Zeven Gewesten, door den band des Godsdiensts, aan zijn Rijk vasttefnoeren (*).

Het Lid der Ridderfchap van Holland, fchoon, onlangs , met vijf Edelen vermeerderd (t), bleef nog den ouden moed en de Gemeenebestgezinde gevoelens toonen. Maurits befioot, om hier een einde aan te maaken , 'er nog twee Leden aan toetevoegen. Hij floeg voor Daniël de Hartaing , Heer van Marquette, en Feancois Aarsens, Heer van Sommehdijk. Beiden waren zij Buitenlanders, deeze 'm Henegouwen, geene in Brahand gebooren. In dit Lichaam werden alleen een zeker getal Edelen aaugenomen, hier gebooren , en hier Heerlijkheden bezittende. Diensvolgens waren Marquette en Aarsens , fchoon genaturalifeerde Hollanders , hier van uitgefloten. Zij hadden geen ander regt, dan 't geen fteunde op hunne bekende goedkeuring van alle de oogmerken en handelingen des Prinfen , die zulks genoegzaam oordeelde. Hij liet zijn voornee-

men

(*) Brandt Regtspl. bl. 59. Carleton , II. p. 377* I78. III. 7-9-81. (f) Zie die ons Tafereel, hier boven.

F*

Maurits.

Verandering in de Riiderfchap van Bolland,

Sluiten