Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4©e GESCHIEDENIS

Maurits.

leids , de Staa'en ten hoogden zou prijzen, dat „ zij met zulk een geduld, langzaamheid en billijk,, heid gehandeld hadden in zulk eene groote, open,, baare en gevaarlijke confpiratie tegen hunnen „ Staat, in welke de de Executiën gemeenlijk vóór

de Informatiën gaan: en dat zijne Majefleit, bui,, ten twijfel , die Factieufcn niet alieen zouveroor„ deelen, maar ook de genen, die men bevinden zou „ hun met raad bijgedaan , of gehoorzaamd te heb3, ben, om de Vrijheid van hun Vadeiland te on,, derdrukken, de Unie, de Religie, de Justitie en ,, ahe Superioriteit van het Gouvernement omverre 3, te werpen, en den Staat te verderven , om hun„ ne ongeregelde ambitie en kwaad opzet te vol» doen (*>"

De Afgezant du Maurier. , uit deeze algemeene befchuldigingen, en andereniet min kwaaafpellende voortekens , ziende, dat de gevaarlijke drijfveeren van haat en partijfchap alle de Regtspleegingen dreeven, en dat zijn Vriend Oldenbarneveld het uiterfte gevaar liep, fpande al zijn vermogen in, omhem te verlosftfl , verzogt gehoor bij de Algemeene Staaten, en dat zijne Doorlugtigheid zich daar tegenW' or tig mogt vinden. De aanfpraak , te dier gelegmheid gedaan , is zeer ernsthaftig, welfpreekend en gdeerd. Hij toonde, dat men de gevangene Heeren niet aan 't leeven kon komen , zonder eene volkoaieue overtuiging, dat zij hun Vaderland hadden

(*) Brandt Regtspl. bl. 133 ——137-

Sluiten