Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

42it GESCHIEDENIS

Maurits.

Gedrag van Maurits , ter dier gelegenheid.

lang in een doosje te zullen bewaaren, tot dat 'eï wraak van zou zijn genomen. Van een ander wordt verhaald, dat hij het bloedig Zand , met Wijn gemengd , indronk , om zijnen bloeddorst te laaven en zijnen haat te koelen (*).

Of Prins Maurits het boosaartig vermaak genomen hebbe , om den droeven uitgang des veroordeelden Staatsmans te aanfchouwen, en te zeggen, wanneer deeze, beeveride, was nedergeknield, Ziet dien ouden Hondsvot eens , hij is bang , hij vreest voor den flag ! gelijk zommigen vernaaien ; dan of hij dien ganfchen morgen in de grootfte onrust doorbragt, en , van tijd tot tijd , zijne Dienaars deedt binnen komen , om te hooren , hoe verre men gevorderd was, en dat hij, op 't ontvangen berigt der voltooide ftraffe, verbleekte, en bijkans van zichzelven viel, gelijk anderen berigten; is ééne dier gefchiedkundige onzekerheden , welken niet genoegzaam zijn opgehelderd, om 'er iet bepaalds van vast-

tehellen. Meer gronds van zekerheid is 'er,

fchoon zommigen het ontkennen , dat hij, naa liet onthoofden des Advokaats, ten prooije ftrekte van de pijnhjkfte wroegingen. Verfcheide maaien hoorde men hem zeggen, „ dat hij geene anderen, dan Schel„ men, met zijne gunst hadt verwaardigt." Zelfs bekende hij aan één zijner Vertrouwelingen , ,, dat ,, men den bloem der Ingezetenen ten Lande uitge„ jaagd , en Oldenbarneveld onregtvaardig van

„ het

(*) Brandt Regtspl. bl. 215. Carleton , III. p. 77»

Sluiten