Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ber NEDERLANDEN. 427

toen, in de laatste jaaren zijns leevens, eene Partij van Heerschzugtigen en Onrustigen zich gevormd hadt: voor deeze was zijne onkreukbaare opregtheid en doordringende fchranderheid lastig. Dewijl hij niets bedoelde, dan het Welweezen en de Eer zijns Vaderlands, de bewaaring der Vrijheid , de verdeediging van de Regten der Gewesten en der Steden, was hij onverzettelijk tegen alles , wat deeze dierbaare Panden kon fchaden. Men moet die fiere onbuigzaamheid, welke één der grondtrekken van zijn Character uitmaakte , en die zijne Vijanden, en ook 'zomtijds zijne Vrienden, Hoogmoed en Stijfzinnigheid noemden, voor ééne dier gelukkige gaven aanmerken , waar door hij de tweede Grondlegger werd van het Gemeenebest. Die onbuigzaamheid hieldt hij tot den dood toe, dewijl hij altoos bezield geweest was door de zuiverhe Vaderlandliefde , en hij de kragt van zijn eigen aart niet kon ontveinzen. Alle Menfchen kunnen , bij vlaagen , moed betoouen: *er zijn alleen eenige beweegmiddelen noodig, om hun optewekken : maar die onwrikbaare handvastigheid, welke in alle gelegenheden haande blijft, bedreigingen en ftraffen verfmaadt, zonder vrees het Schavot betreedt, en Dwinglandij hout onder de 00. gen ziet, is een bevestigend zegel der Deugd , en een niet verdenkbaar teken van Onfchuld (*_).

Want

(*) Aubery Art. Matirice, Barneveld en Aarfens. Uitenbogaards Leeven , XV. 300. 305. Brandt Reglspl. bl. 245. 347.

I 3

Mbtjritï.

Sluiten