Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4l3

GESCHIEDENIS

StadLouderfchap bekleedde. Maar , ten dien zeifden tijde, a s hij bezig was met eer.en Brief optefteüen, om met Maurits befchikking te maaken, vrat 'er te doea ftondt, indien hij, mau?JTs,fchie3ijk aflijvig wierd, trof hem eene beroerte, die hem, binnen weinig dagen, in den jaare MDCXX , ten grave fleepte. Hij was de Zoon van Jan van Nassau, oudften Broeder van Willem den I , Prins van Oranje: hij hadt de Zuster van Maurits, zijne volle Nigt, getrouwd; doch 'er geene Kinderen bij verwekt. Hij mag onder de voornaamfie Veldheeren vzn zijnen tijd geteld worden, en Maurits was zijne Krijgskunde, voor een goed deel , aan diens onderrigtingen verichuldigd. Hij deedt den Fereenig~ den Gewesten, en in 't bijzonder Friesland, groote diensten : dit laststgemelde Landfchap met een klein aantal Krijgslieden verdeedigende. Zijne handelingen wekten zomtijds eenigen achterdogt; doch,'t zij deeze verdenkingen kwalijk gegrond waren, 't zij hij de onmogelijkheid zag, om een Volk , zo nauwlettend op het ftuk der Vrijheid, des te ontzetten, hij ree:::; zied: r..:t zo veel ge:r.-;:ijd.:e:ds en zeerheids, dat men, over 't algemeen , zijn verlies betreurde (*).

Zijn dood wekte de aandagt der Friezen. De omwenteling , in de andere Gewesten voorgevallen, tvas eene nadruklijke les voor een Volk , altoos zo

na-

Brandt, IV.D. bl. 285 3*7. AiTZEiIAs

. bl 7.

Sluiten