Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDBRLANDEN. 449

naijverig op het ftuk der Vrijheid, 'tls, derhalven, niet te bevreemden, dat verfcheide Leden der Staaten van Friesland en Groningen toen voorgeOagen hebben , het Stadhouderfchap geheel aftefchaffen (*). Maurits begreep zelve de zwaarigheid van het bewind over die afgelegene Gewesten, en vreesde voor den onrustigen aart dier ligt opftuivende Volken. Nogthans wist hij de Staaten van Groningen en de Ommelanden, als mede die van Drente , overtehaalen , om hem het Stadhouderfchap optedraagen. Dan Groningen bedong de vrije Raadsbeflelling , als van ouds : een Voorregt, afgeflaan aan Graaf W1 llem (f).

Te zeer waren de Friezen op hunne Vrijheid gefield , om Maurits tot Stadhouder te verklaaren. Zij wilden zelfs het oor niet leenen aan de aanzoeken van Graaf Fkedrik Hendrik , d:e mede na deeze Waardigheid dong ; buiten twijfel vreezende , dat hij , de vermoedelijke Erfgenaam zijns Broeders Maurits, alle de Stadhouderfchappen in zijn perfoon zou willen verée'nigen. Zij lie'en hunne keur vallen op Graaf Ernst Casimir van Nasfau, Broeder van Willem Lodewijk. In het Berigtfchrift, voor deezèn Stadhouder opgeheld, Braak de geest van Vrijheidsmin op 't duidelijkfte door. Volgens hetzelve was hij gehcuden, 's Lands Staaten en derzelver Afgevaardigden te eeren, naar behooren, zich gee-

nerleï

(*) Carlet. III. f. 332. (t) Aitzeha, L bl. 7 — 17.

K5

Maurits.

Maurits wordt Stadhouder van Groningen, de Ommelanden en Drente.

Ernst

Cmiw Stadhouder van F> iesland.

Sluiten