Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

452

GESCHIEDENIS

Maurits.

haaMen verfcheiden Vorften over, om zich voor de Bohemers te vcrklaaren. Wanneer , op het overlijden van Keizer Matthias , eene foort van algemeene zamenfpanning gevormd was tegen Ferdinand , zonden de Algemeene Staaten hunonderftandinGeld toe (*). De Bohemers, eene geruime wijle in beraad gellaan hebbende, of zij aan hunne llegeering de gedaante van een Gemeenebest zouden geeven , of de Koninglijke Waardigheid behouden, befloten tot het laatste. Zij wierpen het oog op Frederik, Paltsgraaf aan den Rhijn,' die, zints eenigen tijd, op die gevaarlijke Kroon vlamde. Hij was getrouwd met Elizabetm , Dogter des Konings van Engeland, en een Neef van Maurits (t) en des Hertogs van Bouillon (§). Men gelooft, dat deeze twee Oomen niet weinig toebragten, om de eerzugt van deezen Neef aanteporren , en dat Oldenbarneveld , door het veroordeelen van dit oogmerk, het getal zijner Vijanden vermeerderde,

en

(*) Carleton, III. p. 14 —20. 38. 56. 151. 33?3ó4-

(t) Hij was de Zoon van Louka Juliana , Dogter van Willem den I. en Charlotte de Bourbon de Montpensier. Dus was de Keurvorst aan 't Koningiijk Huis van Frankrijk vermaagfchapt.

(§) Deeze Hertog blaakte van ijver , om eenen Neef te hebben, die eene Kroon droeg. Hij fchreef aan zijne Vrienden, in Frankrijk, dat hij Koningen in Duitschlaniimaakte, terwijl Lodewjjc de XIII. te Fontaineklcau Ridders floeg.

Sluiten