Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der. NEDERLANDEN. 453

en dezelven heftiger tegen hem verbitterde; als me. de, dat Maurits, ter bereiking zijner oogmerken, zich veel goeds fpelde van 't wel gelukken der zaaken in Bohemen (?). Vast gaat het, dat de Stenden aldaar hoopten , dat deeze Bloedverwantfchappen hunnen nieuwen Vorst kragtdaadigen bijfland zouden bezorgen uit Engeland en de Verèènigde Gewesten , en dat Maurits de Algemeene Staaten zouoverhaalen , om toerustingen te maaken tot het hulp bieden aan de Palts , door Spaanfche Krijgslieden gedreigd (t>

Dan, op een tijd , dat ijver voor den Godsdienst, en de eer van 't Koningiijk Huis , de Engeifchen in 't algemeen ten voordeele des nieuwen Konings van Bohemen deedt werken , werden zij verraaden door hunnen eigen Vorst. Deeze altoos wijfelende Koning , wiens openlijke verbintenis, en misfchien heimlijke verzekeringen, de eerzugt des Paltsgraaven hadden aangeprikkeld, was de eerüe , die hem ontviel. Hij liet zich beleezen door het Spaanfche Hof, met de hoope van eene Egtverbintenis tusfchen zijnen Zoon, den Prins van Walles , en eene Dogter van Philips. Onder voorwendzel, dat'het den Onderdaanen nooit toekomt belchikking over de Kroonen.

te

(*) Carleton, III.p.59. S9.104 287. Capelle Gedenkfehr. I. bl. 2. Le Vassor Louis XIII1. Liv. XIV. p. 456. 473. Uitenbogaard Kerkl Hift. bl. 1072. Aubery Mem. Arr. Maurice. Bougeant, L. I. c. 45.

(+J Mem. de Louife Juliane, p. 144.145.

Maurits»

Sluiten