Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. 467

dc afdrukken van kwamen. Men verklaarde den Schrijver, bij Plakaat, ftrafbaar aan Lijf en Goed, fchoon men daar in niets anders vindt, dan eene ontvouwing der beginzelen onzer Staatsgefteltenisfe, door de laatfte omwenteling omgekeerd , terwijl de weezenlijke oorzaaken 'er alleen in aangeduid en bekleed worden, cn Maurits zelve derwijze gefpaard, dat de geweszene Haarlemfche Penfionaris de Haan, toen Raad des Hertogs van Hol/Jein , meende , dat dr Groot, in zijne Verantwoording, niet duidelijk genoeg gefproken hadt van de eigenlijke oorzaaken der veranderinge in den Staat des Lands ; dat hij klaar moest getoond hebben „ wie deezen toeleg „ gefmeed hadt, om, met vernietiging van 'sLands ,, Vrij- en Geregtigheden , en verdrukkinge der „ vüornaamfte , oudfte .en getrouwfte Patriotten, „ te geraaken tot meerder of onbepaald gezag." Dan de Groot oordeelde , voorzigtigheid te moeten gebruiken , 't zij hij zich nog ftreelde met de hoope van, op eene loflijke wijze , in zijn Vaderland herheld te zuilen worden ; 't zij de toenmaalige ftaat van 't Franfche Hof hem geen vrijer en openlijker fchrijven toeliet (*).

Eéne der redenen, die de Groot en andere aanzienlijke Remonftranten bewoog, om zich liever na Frankrijk te begeeven , dan. in Braband te blijven, Was het naderend einde van het Twaalf jaarig Beftand.

De

(*) Brandt Leeven van de Groot, bl. 280enz. Grot. £pift. p. 136.144. Bramst Ref. IV. D.bl. 824.

Mauriïi,

S:a« van 't Gemeenebest bij het eindigen van 't Beftand.

Sluiten