Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GESCHIEDENIS

Krijgs-

verrigtin-

gen.

rIaurits.

hoofd der Ooftenrijkfche Nederlanden. Schoon deeze jonge Vorst eene groote verandering aan zijn Hof maakte, volgde hij zijns Vaders voetflappen, in alles op zijne Gunstelingen te laaten aankomen. Gaspard Gltsman d'Olivarez kreeg het roer des Rijks in handen, *t welk dc Hertog van Lerma voorheen gehouden hadt. Maar Izabella , fchoon zij alleen den tytel van Landvoogdesfe droeg , en dien van Aardshertoginne, met het aanneemen van 'tgeestlijk gewaad, afgelegd hadt, hieldt zelve denteugel der Regeeringe.

Deeze twee fterfgevaüen deeden veelen in de Verèènigde Gewesten denkeu , dat men het Behand zou hebben kunnen verlangen , wanneer men eene Onderhandeling, hoe buitenfpoorig de eertte eisch van den Kanfelier ook ware , niet te brusk hadt afgebroken. Doch, daar de Staaten twee Vlooten hadden uitgerust , de eene omin de Middenlandfche Zee, en de andere om voor Duinkerken, tc kruisfen, en hunne Landrnagt desgelijks vermeerderd (*), dagt Spinola hun te moeten voorkomen. Zijne verraadelijke verhandhouding in Thiel, reeds voor het uitgaan van 't Beftand aangevangen met een Geldersch Edelman, eenen Amptmanen een Schout, werd ontdekt eer net Beftand ten einde liep: en zij, die aangenomen hadden, hem deeze Stad te leveren, moehen het, in den Haage,ma den

hals boeten (t> Spinola dagtin de Veluwe te

drin-

(•) Aitzema, I.bl-40. Velius Hoorn, bl. 600. (•j) Sententien van % Mom, E. van Öotbtrgen en A. van Eindhouds, lóai.

Sluiten