Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maurits.

Overwinningenvan het Huis van Ooftenrijk in Duitichiand.

476 GESCHIEDENIS

was met zijn Keurvorftendom gedaan geweest, hadt hij geen twee Mannen op zijne zijde gehadt, die door hunne dapperheid en zonderling characler veel gerugts maakten. De één was de Graaf van Mansfeld , natuurlijke Zoon van Pieter Ernst van Mansfeld , Bevelhebber van Luxemburg. Naa met roem het Huis van Ooftenrtjk gediend te hebben, ging hij over tot de Proteftantfche Rijksvorften , en hieldt, eene geruime wijle , den opgang van Ferdinand in Bohemen tegen. Hij voerde bevel over een zwervend Leger, 't welk geen geregelde foidy trok, en alleen behondt van willekeurige afpershngen der genen, die het bijhand verleende , of van roof, op Vriend en Vijand behaald. De dapperheid deezes Legerhoofds grensde zeer na aan roekloosheid. Zijne Aa; hangers noemden hem den Ulysses van Duitschland, en zijne Vijanden deAmi.a dei' Christenheid: hij verdiende beide deeze benaamingeu door zijn vondrijk vernuft, om hulp- en redmiddelen te bedenken , e:i door zijne trouwloosheid en woestheid. Chris haan van Brunswijk, bijgenaamd de Dolle, vertoonde zich , ten zelfden tijde, op het tooneel, cn overtrof Mansfei.d in wreedheid , voerde , gelijk deeze, den oorlog op de wijze der 'Partaaren en Arabieren , en durfde den naam van God gebruiken , om eene volflagene barbaarsheid te wettigen: hij liet zich den Vriend van God en den Vijand der Priefteren noemen, en vermeefterde het rijke Bisdom van Halberftad. Niets bleef voor zijne woede verfchoond, en viel deeze, bovenal, op de Catholijken

en

Sluiten