Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

/rs2 GESCHIEDENIS

Maurits.

•ri k, desgelijks door de Staaten onderfteund, en met den tytel van Luitenant-Generaal in Neder faxen vereerd, last, om hem bijteflaan. TiLtT , de verééniging dier twee gedngte Vijanden willende beletten , fpoedde fterk zijnen weg. De Hertog zogt, dewijl hij een opgeraapt en ongeoefend Leger hadt, eenen flag te ontwijken; maar Tilly drong zo fterk op hem aan , dat hij genoodzaakt was, dien te leveren bij Stadloon , in Munferland. 's Hertogs Leger, fchoon het talrijkfte, kreeg, bij deneerftenaanval, de nederlaage , met verlies van veel volks aan dooden en krijgsgevangenen. Zijne gekeele Bende zou verftrooid geraakt zijn geweest, als hij geene gelegenheid gevonden hadt, om het overfchot nai?r;/voort te brengen, waar Staatfche Bezetting lag. Hij voegde zich naderhand bij Mansfeld. Tilly zou zijne overwinningen voortgezet hebben tot in Oostfriesland, hadden de Staaten de Bezetting te Embden niet verfterkt, en hadt Mansfeld den voorttocht niet belet, door het Land onder water te zetten. Daarenboven werd hij met Manfchap en Geld onderfteund door Frankrijk ; doch deeze onderhand kon niet verhinderen, dat hij, in den aanvang des jaars f.lDCXXlV, verflagen werd. De Staaten be¬

dienden zich van die gelegenheid, om met dien Gelukzoeker te handelen, die hun de Steden en Sterkten overgaf, en voor drieinaalhonderddtiizeDd Guldens meefter liet van geheel Oostfriesland. ZeJdzaame gebeurtenis in de daad I Het ongeluk van één hunner Vrienden helde hun dit geheel fchoon Gewest

in

Sluiten