Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der. NEDERLANDEN. 511

En, indien Oldenbarneveld onverdiend het fchandelijk Schavot betradt, indien de middelen, om hem van kant te helpen, verkragtingen van regt , en geweldtnaarijen waren , kan hij Maurits niet regtvaardigen. 't Was de Godsdienst ontëeren , te beweeren , dat deeze blijkbaar onregt en dwinglandfche daaden wettigde, 't Is dien eere geeven, wanneer men de geveinsde Heerschzugt het masker, waar mede zij zich zoekt te dekken , afligt, en deeze in alle haare affchuwelijkheid vóórhelt. Dit is van zo veel te meer gewigts, daar men grond heeft, om te denken, dat Maurits nooit zijnen roem dusdanig zou bezwalkt hebben , indien eerlooze Vleijers en doldriftige Godgeleerden hem niet hadden aangeraaden, den Godsdienst in 't fpel te brengen , als een bekwaam voorwendzel, om zijne oogmerken te regt' vaardigen , en te gemaklijker doortezetten (*). De vrees voor fchande, één der herkhe wederhoudende teugelen der genen , die in hoogheid gezeten zijn, zou de heerschzugt, hem natuurlijk eigen , bedwongen hebben. , Deeze overmeeherende drift vervoerde hem, die eenen vuurigen en oploopenden aart bezat, en door de ruwheid van het Krijgsmans leeven nog bet aangezet tot de verregaandfle uiterhen Niets kon zijne gevoeligheid omtrent de zodanigen, die zijne ontwerpen dwarsboomden, maatigen. Dc Wraak- en Heerschzugt, door de bcpaalingen des Staatsbehuurs beperkt , bragten in een hart , voor

heen

(*) V Nut der Stadksud. Regeering, bl.T44.-147.

O 4

Mauritï.

Bijzonderheden , het

Charaéter van Maurits betreffende.;

Sluiten