Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maurits.

Warmee-' mirtgen over de Inkumften, de Krijgsmagt, en den Intresi des Gelds.

$20 GESCHIEDENIS

een goeden voet te brengen , en, door eene verhandige fpaarzaamheid, bekwaam te zijn tot bet voeren van een nieuwen Krijg. Zij waren , binnen 's LanJs, verkwist door de kosten der Synode en het volvoeren der verdrukking ; en , buiten 's Lands, door heerschzugtige onderneemingen tegen twee nabtiuiige onzijdige St?aten , die men, crootendeels, hadt bemagtigd. Dan deeze ahïele.^ene vermeefteringen, in Oostfriesland en Kleefsland, gaven aan het Gemeenebest niets dan een i'cniinoaaren luifter , terwijl ze ten weezenlijkeii last hrekten. De Grenzen uitbreidende , moeiten de Bezettingen vermeerderd worden, en men hadt geen Les;er herk genoeg , om den Vijand het hoofd te bieden. De kosten des Krijgsvolks liepen zeer hoog, en Maurtts vorderde eene aanzienlijke bijlaage, om nieuwe benden Voeten Paardenvolk te werven (*). Geen genoegzaame penningen uit de gewoone belastingen trekkende, werden de In- en Uitgaande Regten verhoogd : een gevaarlijk middel, en gefehikt, om een doodlijken hag toetebrengen aan den Koophandel, den vrugtbaarhen tak van 's Lands Rijkdom. Deeze ongeschiktheid in de Geldmiddelen duurde tot den jaare MDCXXIX. Holland* fcheen onder dien last te zullen moeten bezwijken , en kwam toen vijfenveertig tonnen Gouds te kort, behalven alle de opgenomene penningen: nogthans kon het Geld krijgen , om de Krijgsmagt te vermeerderen. De rijke buit, doorPiE-

TER.

(*) Aitzeiia , I, bl. 265. 2.69,

Sluiten