Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. 537

het veroveren der Eilanden van Bancla. De Engeifchen , die in goede verllandhouding met de Inwoonderen leefden , weigerden , fchoon door 't Verdrag 'er toe verbonden, deel te neemen in deeken Krijgstocht, onder voorwendzel, dat het hun aan Schepen en Geld ontbrak. Koen antwoordde op deeze verklaaring, dat, vermids de Engeifchen het hunne niet wilden toebrengen, ter herhelling van de algemeene zaaken op deeze Eilanden , hij het alleen zou onderneemen, ten voordeele zijner Meeheren. Hij deedt het, en llaagde gelukkig, ondanks de tegenkoningen, hun gebooden, meest veroorzaakt dooi de trouwloosheid van eenen Enge'schman , die , in den Raad gezeeïen hebbende, de Bandaanen verwittigd hadt van alles, wat in den Raad was voorgevallen , zo dat zij op hunne hoede waren , en daarenboven van de Engeifchen Gefchut en andere hulpe kreegeo. Koen keerde, naa deeze roemrijke overwinning , 11a het Vaderland , om de eer en vrugt zijner dappere daaden te plukken: hij bleef 'er tot het jaar MDCXXVII , toen hij weder, als GouverneurGeneraal , na Indïè vertrok (*).

In den jaare MDCXXUI , droeg de Oost-Indifche Maatfchappij in de kosten tot het ontrusten eener herk bemande en welgewapende Vloot van elf Schepen, die, onder het Opperbevelhebberfchap van Jaques l'Heiimite , ui zee hak. De beftemming was , Peru den Spanjaard te ontweldigen. Hij

tastte

(?) WA.sENiAti Hifi. Verh. II. O. V. Deel. 2.0ï. Q

Mauritj,

Vloot

on !er

Jaques

l'Her-

MITE.

Vermee.teringvau Ternëte,

Sluiten