Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

554

GESCHIEDENIS

■faraurj Hcerr.

„ als wanneer men hun den naam van Geniën en

waare Dichters onthouden wilde (*)."

Hooft praalt niet alleen onder onze Vaderlandfche Dichters, maar mag in den eerhen rang der Schrijveren in ondicht geplaatst worden- Men heeft hem den Hollandfchen Tacitus geheeten, niet alleen om dat bjj eene ailerkeurighe Xederduiifche Vertaaling van dien moeilijken Latijnfchen Gefchiedboeker gegeeven , maar deezen zich eenigzins ten voorbedde gefield hebbe in oorfpronglijke gefchiedkundige Werken, die zijnen naam vereeuwigen. Ziire Rampzaligheden der verkejpnge van den Huize van Medici: fchuiven eenen Schouwburg van bloe&ge treurtooneelen en fchrikiijkheden open , waar hij , die , in Trenrtooneeiftoffe te behandelen, naar de vordering dier tijden , uitmuntte , en de rampen en plaagen, cie Staatzugt en ovennaatige Grootheid naazichfl.eeFen, trelTcnd voor oogen helde. Zijn Leeven van Hendrik, den IV. was een meeherhuk, waar voor Lodewijk de X1LL hem met Erieven van Adeldom

en de Ridderorde van St. Mickiel vereerde. .

Zijne Xederlandfche Historie mag zijn Hoofdwerk heeten: aan deezen arbeid beheedde hij negentien jraren, en verfpreidde ever het tijdvak , door hem behandeld , zeer veel lich:s , daar hij zich geene moeite ontzag, om alle Schrijvers, die van de Xe-

der-

(-) A. van Alphen Theorie der fchoone Kunnen , lal. t'. is. x. Mea \zm cok ce Brieven via den Heer ds PiapoNcra.

Sluiten