Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Frfderik

: i i

1 i

S GESCHIEDEN!?

Willen beletten ; doch , met de daad, om zich eea weg na Itnhc te baanen. liet Gerneenebest van Ge-, pua voiidt zich ingewikkeld in deezen Kriig , daar, liet Spanje hulpe boodt. ünder yoorgeeven', van deeze Zeedad te belegere-i , hadt de Koning van Frankrijk de Staaten overgehaald , om hem eene Vloot van twintig Schepen te leveren. Doch, wanneer men ontdekte, dat het mcerendeel deezer Vlopte, en neg een twaalftal andere Schepen, moest dienen, om de bemagtiging van Rocheik te onderueemen, voeren zommige Predikanten 'er heftig tegen ujr. 't Was , in de daad, een zonderling verfehijnzelj te zien, dat de Voorstanders yan de Dordrscktfche Synode, met den Kleinzoon des Admiraals, de Colickv aan hun hoofd , de wapenen wendden, t^gen de Hugemoten in Frankrijk, die zijvoprhunne Broeders hielden. Nog vreemder was het , dat eenige Predikanten voor de Rocheliers baden, en het mamelen der Penningen ten hunnen behoeve openijk aanpreezen, terwijl de Staaten Schepen verleenïen, om ze te ondei tebrengen. Zij beklaagden zich en hoogden, dat de Staaten bijdandboodeuaaneen Paapsch Vorst, tegen dtProtejlanien. Zijdookten jet Volk op, 't welk zamenro.tte , om het huis van Jen Vlootvoogd Hautain en verfcheide anderen der Jcheeps'.ievelhebberen te plunderen. Eén der dollriftigden onder deeze Predikanten was Adriaan Smout, een bitter Man, en begaafd met die ftoutleid in 't zeggen, welke geen voegclijkheid in agt teemt, geene agibaarheid ontziet, en diepen indruk

maakt

Sluiten