Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

18

GESCHIEDENIS

Frederik Hendrik.

Oorlog tusfchen Frankrijk en Engeland.

Eeri , zo vreemd als onverwagt, voorval baarde hnri niet weinig; verlegenheid, de Vredebreuk uaamfjk tusfchen de Franfchen en Engelfchen, weinig maanden naadat die beide Volken als onder dezelfde Vaandelen waren opgetrokken. Men weet, hoe deeze voortkwam uit den hoogmoed des Gunsfelings van den Koning van Engeland, den Hertog van Buckingham, een Staatsdienaar zonder verfland , een zich alles inbeeldend Jonkertje , verfloord , dcWijl men hem verboodt irt Frankrijk te komen, waar hij vermetel genoeg geweest was , om bij de Koningin den Minnaar te fpeelen. Deeze Oorlog was begonnen met den on« derftand, dien de Engelfchen toefchikten aandeütfthellers, naa hun tot een nieuwen opfland te hebben aangehitst. Dezelve bragt de Staaten in een zeerneteligen toelland, van wegen de moeilijkheid, om eene volkomene onzijdigheid te bewaaren tusfchen de oorlogvoerende Partijen, die ieder hun best deeden, om hen overtehaalen; doch zij waren voorzigüg genoeg, om geene zijde te kiezen , en hunne bemiddeling aantewenden , om twee Mogcnhelen , wier vijandfehap den Spanjaard in de hand kon werken, te verzoenen. De bemagtigiflg van Roebelle, en de nederlaag der Engelfchen bij het Eiland Ree , baanden den weg tot dat groot werk, 't welk degefchillen, waar in de Koning van Engeland zich metzijn Parlement vondt ingewikkeld, vervolgensnoodz:aklijk maakten. Het Verdrag wierd niet volkomen gefloten voor het jaar MDCXX1X (*). De

(*) AirzsMA, I. bi. 6or. 602.649.742.746.754. 716. Du Mont Corps Dipl. V. p. 530.J

Sluiten