Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ber. NEDERLANDEN. 59

lende gebieden , zich door zijne Staatzugt hadt verdagt gemaakt (*).

Terwijl de Koning van Zweden, in Duitschland, de magt van Oostenrijk deedt beeven, bragt Frederik Hendrik 'er geen min gevoelige Hagen aan toe in de Nederlanden. Daar men bezig was met het beraamen eener groote zamenzweeringe , om ze tegen Spanje te doen opftaan , befloten de Staaten , alles aantewenden , om in dezelven doortedringen , ten einde de Misnoegden te onderlleunen, en hun Plaatzen van veiligheid te bezorgen bij het uitbreeken des opHands. Deeze redenen, de heimlijke verzoeken der Misnoegden , en de hoop op onderfteuning van Frankrijk, haalden hen over, om hoxxa Maastricht te wenden. Tot het verdrijven van agterdogt en vreeze , door de gevolgen der vermeestering van 's Hertogenbosch in 't hart der Catholijken in d< Spaanfche Nederlanden gereezen, lieten de Staatei een Berigtfchrift uitgaan, en overal verfpreiden , bi *t welk zij de behoudenis van alle Voorregten , al mede de vrije openbaare handhaaving van den Gods dienst, beloofden aan alle Steden en Perfoonen , di het Spaansch juk wilden afwerpen, en zich aan hui ne zijde vervoegen. Bijkans zonder moeite werde zij meester van Venlo , Straalen , Rtermcnde e

Sittart. Men droeg zorg, om in alle de veroverd

Plaa

(*) Puffendorf Comm. Rer. Suec. Liv. I. Aitzema 1. d. bl. ii44« "77- ll79>

Frederik Hendrik.

Vermeesteringender Staaten aan de Maas.

1632.

t

i

1

1

»

Sluiten