Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

o&* NEDERLANDEN. 6$

fciënlijke waardigheid aan den Heer de St. Croix zag opgedraagen. De mislukte eerzugt doeg tot wraak over. Hij begon deeze te volvoeren met zich van de gunst des Prinfen van Oranje te verzekeren , en met hem eenè. heimlijke briefwisfeling te houden. Wanneer hij rekende ftaat te kunnen maaken op de voornaamde Heeren in de Nederlanden , en dé Staaten langs de Ma 'aze de voorgaande vermeésteringen , door hem onder de hand begunstigd , gedaan hadden , vertrok hij fchielijk uit Brusfel na Luik. Deeze Stad oordeelde hij, door haare nabijheid en onzijdigheid, de gefchiktde tot zijn oogmerk. Om hier het Voorregt eens Burgers te genieten, liet hij zich in één der Gilden infchrijven, vervolgens Brieven afgaan aan de Infante en de drie Rangen in de Catholijke Gewesten, vergezeld van eene Verklaaring, tot verdeediging zijns gedrags, (trekkende om hen uittefiOodigen, om zich tot hem te vervoegen , tot verdeedigir.g van het Land tegen den Spanjaard, en hef handhaaven van den Roomsch - Catholijken Godsdienst. Ten einde ,men zich niet mogt vergisfen omtrent zij* fié oogmerken , gaf hij een Brief in 't licht , doot den Prins van Oranje hem uit het Leger voor Maastricht gefchreeven , waar in Frederik Hendrik; hem te verdaan gaf, dat hij de Spaanfche Stedert van Gelderland, over welken de Grriaf, van wegen den Koningvan Spanje, Bevelhebber was, niet aan' getast hadt, dewijl hij wist, dat men die Streek on verdeedigd gelaaten hadt. Naardemaal de vermees teringen der Staaten aldaar tér oorzaake drekten var VI. Deel. E d<

Frederik Hendrik,

i

Sluiten