Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

7*

GESCHIEDENIS

Hekdiuri

Krij 23verrigtingen.Staat der zaaken in Duitschland.

neemen In alle de Oorlogen, die de Franfche Staat* zugt zou kunnen aanvari] en , droegen de Staateri zorge, dat zij de gevallen bepaalden, waar in zij eene gemeen* zaak me: Frankrijk zouden maaken (*> Dit Verdrag mag aangezien worden als een voorfchrift der Staatkundige voorzlgrigneid , welke eerst opkomende Gemeenebesten in 't oog moeten houden omtrent alles , wat derzelver Oppermoeenheid zou kunnen krenken, als zij met magtige Staaten eene Verbintenis aangaan.

Onvoorziene uitkomften , de gevolgen van den wisfelkans des Oorlogs, bragten deeze twee Partijen tot eene nog nadere en nauwere Verbintenisfe. De Staaten liepen gevaar Maastricht te verliezen, belegerd door den Markgraaf van Aitona. De Prins van Oranje verloste deeze Stad, door den Vijand na Breda te trekken ; welk bekg bij, op zijne beurt, □ok moest opbreekeu (f). In Duitschland fcheen de Keizer, naa zich in de haatlijke noodzaaklijkheid bevonden te hebben, om den heerschzugtigen Walsïein, zijn besten Veldheer, te doen ombrengen (§), onder de aanvallen zijner tegen hem verbondene Vijanden te zullen moeten bezwijken. De Zweeden belegerden A'ordlingen met een Leger van dertigduizend man. Feudinand Ernst , Koning van Honparijen, door zijnen Vader aan 't hoofd des Legers

ge-

(*) Aitzêma, II. D. bl.94 97-

(t) Mem. de Fred h'enry, p. 168. 171, (§) AiT2t.UA, II. D. bl. i45. 14$.

Sluiten