Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der. NEDERLANDEN. S7

van Trier. Zij maakten zich meester van die Stad, welke zich onder de befcherming van Frankrijk hadt begeeven, vernoegen de Bezetting, en voerden den Keurvorst gevanglijk weg 11a het Kasteel van Jntwerten. Hier op zondt de Koning van Frankrijk eenen Heraut van wapenen na Brusfel , om , met al den ftaatlij'ken ommeflag , door de Romeinen uitgeyondeu , en voltooid in de dagen der oude Ridderfchap, den Cardinaal Infant den Oorlog aantekondigen (f)-

Ten zelfden tijde toonde de Cardinaal de Richelieu , dat-F> ankrijk meer magts bezat dan men zich verbeeldde. Op zijn bevel begaven zich verfcheide Legers en Vlooien teffens na de plaatzen hunner bcftemminge. Vóór de Baarlijke Oorlogsverklaring wr,s het Franfche Leger, gefchikt om in de Nederlander, te rukken, in optocht onder de Maarfchalken deCha tillon en de Breze, de eerfte een Neef des Prin fen van Oranje, en de ander een Bloedverwant de, Cardinaals. Het Leger trok , zonder tegenftand voort tot in het Land van Luik: het was weltoege rust en voorzien. Het mogt zich de fchitterendll Krijgslaurieren belooven uit de verééniging met d dappere en welgeoefende Benden der Staaten. Grooi lijks Honden de Franfchen verfield, toen zij, naaee zo verren weg afgelegd te hebben , het opdaagei hunner Bondgenooten moesten wagten. De lijding

di

C«) Le Vassor, Liv. XXXVIII. p. 471. Aitzema II. D. bl. 206.

F 4.

Frederis Hendrik.

Optocht des Franfchen Legers.

I

1 1 *

X

\

»

Sluiten