Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ïo4 GESCHIEDENIS

Fredfiuk Hendrik.

Veranderingen in her Rar.d penGouu ticfcbap.

] ]

i6$6. 1

\ l 1

\ I (

Toen Antoky Duyk, in den jaare MDCXXIX, geftorven was , bleef dit Ampt eenigen tijd open. Jacob Kats, Peiifionaris van Dordrecht , bekleedde 'üec, bij voorraad, tot het jaar MDCXXXI, en zou in die Waardigheid bevestigd geworden zijn , ware hij geen Zeeuw geweest. Ondanks de gosde genegenheid van een groot getal zijner Vrienden , wierd Adjuaan Pauw , Heer van Heemftede , daar mede sekleed voor den tijd van vijf jaaren. Maar, dewijl deeze zich niet bemind hadt weeten te maaken , en «rdagt gebonden werd, dat hij zich door Geichenten liet overhaalen , om Frankfijks belangen meer :er harte te neem en dan beltaanbaar was met den lienst deezer Landen, nam men den tijd zijns Gesandfehaps na dat Hof waar, om tegen hem te vverten. Hij , het onmogelijk vindende tegen den Broom ajner tegenpartije opteroeijen , bedankte voor een \mpt, 't welk hij voorzag te zullen moeten verlaaen. Jacob Kats werd, met éénpaarige ftemmen, or zijnen Opvolger verkooren. Te dier gelegenheid verd het Befluit der Staaten van Holland, om nienaud, dan een gebooren Hollander, tot Raadpenionaris te verkiezen, op 't verzoek der Staaten van Zeeland , vernietigd , die desgelijks de Hollanders ■etkieslijk verklaard hadden tot Raadpenfionarisfen ran hun Gewest. Adriaan Pauw was de Zoon an den berugten Amflerdamfchen Burgemeester Re [iieb Pauw, Zijn gedrag , ten opzigte van de ïroot , in zijne Gezantfchappen in Frankrijk, /ees uit, dat hij van zijnen Vader den haat tegen de

Partij

Sluiten