Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GESCHIEDENIS

Fpedf.rik Hlmjrik.

Ongenoegentusfchjn den jJrins en A;nfierdam.

bragt zulks. Maar , op een valsch berigt , dat de Vijand met een talrijk Leger in aantocht was, ojn 's nagts een geweldigen aanval te doen , ver. liet hij zijne Verfchansfingen in eene verhaasting, die groote wanorde baarde. De Markgraat de Lede, die, voorheen, wakker door Graaf Will e m was afgeweezen , toen hij beftondt , aan drie oorden de Verfchansfingen aantevallen , maakte zich die vlugten ren nutte. Hij zette de bevreesde Vlugtelingen na , verfloeg meer dan duizend man , en , onder deezen , Maurits , den éénigen Zoon van Graaf Willem , en een Jongeling van veel beloovende hoope. Het Gefchut viel in 's Vijands hande i, en zij beroagtigden zo veel Vaartuigen, dat den Ligenaaren derzelven , daar naa, tot fetrave*. goeding, negenënveertigduizend en vijfhonderd Guldens werden toegelegd (*).

Groot voordeel zeker aan de Spaanfche zijde gaf deeze ongeziene wisfelkans des Oorlogs. En 't is niet onwaarlchijnlijk, dat deeze tijding te Amflerdam meer vreugd dan droefheid baarde, 't Ontbrak her Stede niet aan Kooplieden , die den Vijand, [hijdig met 's Lands Plakaaten, voorzagen van Krijgsbehoeften , welken op Antwerpen gefcheept werden (f). Hier over was de Prins van Oranje •eeds klagtig gevallen. De wijze , waar op de

Graaf

(*) Mem. de Fred. Henrj, p. 223 mm 230. AlTZüja, II. D. bl 535. 536 Q) Aitzema , II. D. bl. 506.

Sluiten