Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

M NEDERLANDEN. *«ï

9, Fluitfchepen met Buskruit en Geweer in Texel „ aantehouden , en niet te ontflaan , dan op zijn „ uitdruklijk bevel. Gij ziet, zeide hij mij toen, 3, koe veel gedulds men hebben moet met dieplompaards „ van Kooplieden. Ik heb geen grooter Vijanden dan „ de Stad Amflerdam. Maar , krijg ik Antwet„ pen eens, ik zal haar wel zo zeer vernederen, dat zij zich nimmermeer zal kunnen opbeuren (*)" Andere voorvallen, van eenen niet mingewigtigen aart , dienden om het vuur van binnenlandfchen twist optellooken. Eenige Leden der Admiraliteit te Amflerdam weigerden het Regtsgcbied der Stad voor hunne perfoonen te erkennen , onder voorwendzel, dat zij in dienst en onder deh Eed van de Algemeene Staaten Bonden. De Stad wilde niet toeftemmen in het verpagten van een vierde gedeelte der Gelei- en Verlofgelden: 't welk de Algemeene Staaten dagien, dat meer zou opbrengen dan het enkel invorderen. Drie Raaden der Admiraliteit , te Amflerdam gekomen 3 tot het doen der gemelde Verpagtinge, werden daar in geregtlijk belet, en gedagvaard vöoi Schepenen. Het gefchil liep zeer hoog, enhadteen langen naafleep. De Algemeene Staaten oordeelden. zich .van buitengewoone middelen te moeten bedie flen. Zij deeden, in den jaare MDCXXXIX, eeu< plegtige Bezending na Amflerdam vertrekken. Dee ze was gelast de Stad overtehaa'en tot het bewilliger in het wederom opregten van een Opperst Coileg'u

te

(*) d'Estrades, Tom, I. p. 27-29,

Fredemk Hendrik.

Twist tusfehea de AlgemeeneSiaa:en en de Stad Amjlerdantover Admiraliteiis zaaken.

Sluiten