Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ta5 GESCHIEDENIS

Frederik Hendrik.

ter Admiraliteit, volgens een Plan , onlangs door zijne Hoogheid ontworpen ; tot het verpagten van 't geheele middel van Gelei-en Verlofgelden; tothet opregten eener Maatfchappij van Verzekeringe , en tot het toeftemmen, dat de Raad van Staate alle gefchillen, wegens het verkoopen en verhuuren van Schepen aan de Spanjaarden, zou bellisfen. Maar, wel verre van bij de Burgemeesters en de zesendertig Raaden, volgens verzoek, ter gehoor te worden toegelaaten, fpraken zij alleen met Burgemeesteren , die, met den Raad de voorflagen overwoogen hebbende , hun een weigerend antwoord lieten toekomen. Dit baarde grooten aanftoot: men toonde zich verontwaardigd, dat ééne bijzondere Stad zich teren het geheele Lichaam des Bondgenootfchaps lurfde verzetten , en wilde voortvaaren , in den Vij» md onderhand te zenden. Dan Amjierd?.m beweerje, dat men, onder den fchoonfchijnendendekman:el van 't algemeen belang, de onvervreemdbaare Reg:en van Heiland, welk Gewest het Gerigt van ./ƒ;«. lerdam verdeedigde in 't gefchil over de dagvaarding Ier Admiraliteits Heeren, aan de Algemeene Staaten wilde afftaan : en gaf genoegzaam te kennen, dat le Vrijheid niet veilig was, wanneer de Prins in de Mgemeene Staaten een volllrekt opperbewind voerle, en een gezag, dat , reeds te gedugt, behoorde ngekort te worden. Het ontbrak den Stadhouder tiet aan Raadslieden, die hem aanmaanden de toerlugt te neemen tot de middelen, zijnen Broeder zo vel gelukt; doch Fr.eder.ik Hendrik , fchoon 't

hem

Sluiten