Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. 130

fesfe, die hij voor hem ten huwelijk verzogt. Graaf Willem Frederik, Broeder des overledenen, verzogt Frederik. Hendriks invloed , om hem in 't verkrijgen der opengevallene Stadhouderfchappen te helpen ; doch hij bemerkte , weldraa, dat zijne Hoogheid zelve zijn Mededinger was. Deeze zogt hem te beweegen , om 'er van af te zien , met verzekering, dat hij zijn Luitenant-Stadhouder zou weezen: beweerende , dat het meer vastheid enéénftemmigheid aan 't Staatsbeftuur zou geeven, indien 'er over alle de Gewesten maar één Stadhouder was. Willem Frederik, verlteld over deezeboodfchap, kon zich niet wederhouderi van te zeggen: Liever Capitein dan Luitenant te willen weezen. Hij begaf zich in allerijl na Friesland, waar zijns Broeders Vrienden het voornaamlte bewind hadden , om, door derzelver behulp, de oogmerken van Fkejekik Hendrik, te dwarsboomeu. Reeds hadt deeze de Algemeene Staaten overgehaald , om , ten zijnen voordeele , eene bezending te doen aan de Staaten van Friesland en Groningen. Doch van dit oogmerk werd Willem Frederik verwittigd, en aangemaand, op zijne eigene belangen bedagt te zijn. De Staaten van Friesland, genegen om een eigen Stadhouder te hebben , zetten dit Buk met zo veel ijvers voort, dat Willem Frederik verkoozen was, eer de Afgevaardigden der Algemeene Staaten te Leeuwaarden kwamen : ook werd de Brief van aanprijzing , als een nu nutloos Buk , te rugge gehouden. Hier gedaan werk vindende, Boegen zij het oog

op

Fuederik

HEisDRJK.

Sluiten