Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ioo GESCHIEDENIS

Frederik Hendrik.

Onlusten in Engeland.

in Prins Willem , die nog geen zeventien jaaren bereikt hadt, de eerfte blijken van dapperheid gaf, door het verflaan van eenen hoop Spaanfchen , in eene hinderlaage gelokt. Fsederik Hendrik wenschte zijn Zoon geluk wegéns de behaalde zege. De loffpraak van een Vader, een Meester in de Kunst des Oorlogs, in tegenwoordigheid des Legers en onder de wapenen gegeeven, kon niet misfen , in een jeugdig hart eene zugt te verwekken , om het fpoor des Krijgs als het fpoor van roem te verkiezen (*).

De gelegenheid, om de Grenzen van 't Gerneenebest in de Nederlanden uittebreiden , was des te gunstiger , dewijl men van de zijde van Engeland niets te vreezen hadt. Koning Carel de I, wel verre van zijne gewaande heerfchappij ter zee te kunnen handhaaven, was niet in ftaat zich op zijnen waggelenden Throon te houden. In een zo hachlijk tijdsgewricht, wanneer Godsdienstdrift en Vrijheidsijver aller geest vervulden , hadt hij veranderingen in den openbaaren Eerdienst willen invoeren, en zijne magt onafhangelijk maaken. Welhaast vondt hij zich ingewikkeld in een openbaaren Oorlog met zijne Onderdaanen. De Engelfchen ondeifteunden den opftand der Schotten. De Catholijken in Ierland, te dolijveriger, naar maate zij in onkunde te dieper gedompeld lagen, bedienden zich van die onlusten , om wraak te neemen van de Engelfchen, hunne

Ver-

(*) Aitzema, II. D. bl. 891. 9°°- 917- Mem, de Fr. Henrj, p.3i5>3i9- &eW H°d> *643. W.27-'.

Sluiten