Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. i#

3, lig geagt, fmaadlijk behandelen ? Nooit hebben zij iets tegen den Staat beftaan. Zon het onmo3, gelijk weezen een goed Catholi, k en teffens een j, goed Hollander te zijn ? Wijst het voorbeeld van „ Portugal en Catalonie niet onwederfpreeklijk uit, 5, dat men, zonder een Proteflant te zijn , Spanje „ een kwaad hart kan toedraagen ? Waarom, de» wijl de nafpeuringen noch hun getal noch hunne ,, vergaderingen doeu verminderen , hen niet in ij3, veriga Burgers hervormd ? Welk ander middel is „ 'er, om hen zodanigen te maaken- dan eene min3, zaame behandeling ? " —- Deeze aanfpraak verwekte eene groote verbaasdheid in de Vergadering. Zij toonde zich des zeer gebelgd; 't zij dat men, in een zo kiesch Buk, geene grievende waarheden wilde hooren ; 't zij de Catkolijken gehaat waren , zonder dat zij middel gevonden hadden , om zich te doen gelden ; 't zij men vreesde voor het Volk, en , bovenal , de Predikanten ontzag. Meri gaf ten antwoord, geene fchandelijke bijgeloovigheden , ftrijdig met Gods Woord , en gefchikt, om den Pauslijken Kerkdwang intevoeren , te kunnen toelaaten: dat de Pausgeztnden , niet vergenoegd met hun geweeten in ftilheid te voldoen , op verfcheide plaatzen openbaare ergernis gaven , en , in hunne gebeden, zelfs genegenheid toonden tot den Koning van Spanje , een Erfvijand deezer Landen; 'er bijvoïgende , dat men den gedaanen eisch aanzag als een uitwerltzel der heimlijke kuiperijen vari de Roomschgczindtn, tegen wier toeneemende ftouM % tig-

FllEDÊftiï

Hendrik.

Sluiten