Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der. NEDERLANDEN. 1B1

van dertig Oorlogfchepen de Haven gefloten hielden,

en den toevoer beletten. De Prins van Oranje

liet zich de voordeden eener zo groote afwendinge niet ontglippen ; maar , zijn Leger aan de Flaamfche Kust gevoerd hebbende , floeg hij 't beleg voor Sas van Gent, naa het inneemen van verfcheide gewigtige Posten daar omftreeks. Naar gewoonte verfterkte hij zijne Legerplaats dermaate, dat de Spanjaarden, fchoon zij eene fterke heirkragt vergaderd hadden , dezelve niet durfden aanvallen. Zijne Krijgsverrigtingen zette hij met zo veel nadruks voort, dat Sas van Gent , naa 't verloop van édne maand , zich overgaf, in 't gezigt van 't Spaanfche Leger, niet in fiaat om ontzet te bezorgen. Deeze Plaats was van zo veel gewigts, dat de Staaten , om ze te behouden , de Vestingwerken deeden herftellen en vermeerderen (*).

Met het voordeel van zulk eene vermeestering, in 't hart van 's Vijands Land, was 'er geen , of de Prins van Oranje (heelde zich met de hoope van het te zullen kunnen behaalen. Urn den loop der overwinningen voorttezetten , oordeelde hij het noodig, den Veldtocht in 't volgende jaar vroegtijdig te openen : en verzogt , eene nieuwe ligting te doen van j tienduizend Knegten , om dus met meer kragts op • den Vijand aantevallen : hij drong aan. op eeriefpoe-

dige

(*) Aitzema, II. D. bl. 976". 981. 1006. 1009. Mem. 4e Fred. Hen/j, p, 332.343. Capelle Cedenkf. II. D, bl. 86. 89,

M 3

Frkdrrik Hendrik ,

DeStaa. ten van Holland Joen een jntwerp ies Prinen van Oranje nislukien.

Sluiten